Print this page

Un casa­ment molt lluït, el de l’Adriana i l’Oleguer, setem­bre 2014 Fea­tured

casament casa­ment
15 Sep­tem­ber 2014
Pub­lished in Blog

El primer cap de set­mana de setem­bre, coin­cidint amb les Festes del Tura, vam tenir una cel­e­bració molt espe­cial: el casa­ment de l’Adriana i l’Oleguer.

Es va muntar una carpa al prat on hi ha la pista de volei­bol, que van dec­o­rar d’una man­era molt ele­gant. A l’era, engalanada per a l’ocasió, un aper­i­tiu exquisit.
La pluja de diss­abte a la tarda no va deslluir la vetl­lada, i tot va anar sobre rodes. Diu­menge, seg­ona tanda de cel­e­bra­cions amb més amics.

Oleguer i Adri­ana, us desit­gem molta felicitat!

Read 8844 times Last mod­i­fied on Tues­day, 16 Sep­tem­ber 2014 16:04
Rate this item
(2 votes)
Mas Molera