Lodg­ings

Wel­come

Mas Mol­era is a family-​own coun­try farm­house from the 11th cen­tury, located in the breath­tak­ing scenery of the Gar­rotxa Vol­canic Nat­ural Park.

In this amaz­ing set­ting you will enjoy his­tory, nature, farm tra­di­tions and the Mediterranean/​Pyrenees for­est with your fam­ily and friends.

Mas Mol­era priv­i­leged loca­tion will allow you to choose between delight­ing the peace of the nearby sur­rounded by cen­te­nar­ian oaks and elms or liv­ing up all the activ­i­ties that the area offers (horse rid­ing, hik­ing, bike trail­ing ….)
The farm­house is also very well com­mu­ni­cated to visit both the moun­tains of the Pyre­nees and the beaches of the Costa Brava, as well as other amaz­ing jew­els like the jew­ish vil­lage of Besalu, The medieval vil­lage of Santa Pau, The Daly Museum in Figueres…

We will most cer­tainly make our best to make your stay in Mas Mol­era unforgettable.

A place where the coastal Mediter­ranean Sea and the high moun­tain Pyre­nees unite and where you will enjoy nature, rest, relax and explore!


Out­doors

In Mas Mol­era you can enjoy dif­fer­ent out­door areas:

Swim­ming pool, of exclu­sive use for the house occu­pants, you can swim and sun­bathe in quiet­ness sur­rounded by breath­tak­ing views. There is also a chil­dren swim­ming pool area avail­able.
Bar­be­cue
: Equipped with a long eat­ing table for up to 18 peo­ple.
Chil­dren sand­pit
: We can also lend you buck­ets and spades.
Vol­ley­ball court
: Have some fun and prac­tice sport.
Mul­ti­pur­pose room
: 80sqm space, suit­able for cel­e­bra­tions, con­fer­ences, courses, etc..

In Mas Mol­era sur­round­ings you will find lots of places where to relax, rest, read, think…. on your own or with your fam­ily & friends com­pany. All the out­door facil­i­ties have lighting.

Mas Mol­era sug­ges­tions

 Segway Tours across the Volcanic Area of La Garrotxa

Seg­way Tours across the Vol­canic Area of La Gar­rotxa

We sug­gest you pos­si­bil­ity of tak­ing dif­fer­ent Seg­way routes around Santa Pau, within the Nat­ural Park of the Vol­canic Area of la Gar­rotxa. You will dis­cover all the vol­canic land­scape surrounding…

Climb a volcano

Climb a vol­cano

Easy and funny with great views. The city of Olot spreads out around the base of one of La Garrotxa’s best known vol­ca­noes –Montsacopa– and climb­ing its slopes is a perfect…

«
»

Vis­ites guiades a La Fageda

La Fageda ha obert les reserves per a vis­ites guiades a les seves instal•lacions. Tot el 2016 a la vista, amb els dies disponibles de color verd i tota la infor­ma­ció necessària per venir fins aquí i exper­i­men­tar una vivèn­cia singular.

vaques

Mas Mol­era, molt ben val­o­rada pels clients de Book​ing​.com

Mas Mol­era, molt ben val­o­rada pels clients de Book​ing​.com!
Notí­cia l’Olot Tele­visió, gener 2016


Els clients de book​ing​.com val­oren de forma “excep­cional” sis establi­ments turís­tics gar­rotx­ins
Redac­ció — Olot — Pub­li­cat a les 12:35h
Última actu­al­ització 15 gen 2016

Cinc establi­ments turís­tics gar­rotx­ins han estat val­o­rats de forma excep­cional pels clients de la web book​ing​.com, durant l’any 2015. Can Serola, a Sales de Llierca, i el Mas Mol­era, de Sant Joan les Fonts, són els mil­lors pun­tu­ats, amb una nota de 9,6. També té aque­sta pun­tuació el Mas Ombravella, de Mieres. Els altres tres establi­ments gar­rotx­ins pun­tu­ats excep­cional­ment són el Mas la Fer­re­ria de la Vall de Bianya, Can Pei a Oix i Can Fruitós, a Besalú. En aquest cas, la nota que han acon­se­guit és de 9,5 punts, també ator­gada pels seus clients, i obte­nen una qual­i­fi­cació d’establiment excepcional.

Molló Parc, un parc d’animals per viure en família

Molló Parc és un Parc Nat­ural sit­uat en un bosc on l’animació sorgeix del mateix espai a través de la seva fauna i flora. I on, a més, el vis­i­tant no és un espec­ta­dor qual­sevol, sinó que esdevé un actor del seu propi recor­regut a l’aire lli­ure men­tre passeja pel bosc i els prats ubi­cats al cor de la Vall de Camprodon.

Molló Parc ocupa una super­fí­cie de 10 hec­tàrees dins del terme munic­i­pal de Molló (Ripol­lès) i a uns 600 metres del seu nucli urbà. El parc ofer­eix al vis­i­tant un recor­regut amb el qual es pot gaudir de la natura durant 2 i 3 hores. Si el vis­i­tant hi vol pas­sar el dia, però, l’espai de Molló Parc ofer­eix zones de des­cans i una cafeteria.

mapa-mollo-parc-actualitzat

El recor­regut indi­cat per­met cam­i­nar entre cér­vols, daines i cabirols; veure com s’alimenten i des­cansen els ani­mals, com es rela­cio­nen entre ells, juguen i tenen cura de les seves cries, entre altres. Així mateix, el parc guia al vis­i­tant cap al recinte dels caprins, ocu­pat per la Cabra His­pànica, i d’altres recintes on s’hi podran obser­var muflons, óssos, isards i marmotes.


A més, tro­bareu MOLLÓ PARC D’AVENTURA, un parc que inclou qua­tre cir­cuits d’aventures amb difer­ents graus de difi­cul­tats, amb 54 jocs i és apte per a tota la família: des de nens i nenes de 2 anys fins que es vulgui!

El Molló Parc Aven­tura té una entrada inde­pen­dent a la del Parc d’animals i físi­ca­ment està ubi­cada a 200 m del tren­cant del parc d’animals.

mollo parc pirineus

Con­tact infor­ma­tion

Address: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Tele­phone: +34 661 91 94 47

Mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Mas Mol­era offers

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya